Kolbenmotormessdaten Mvvs 160 IFS von A.Müller

Aus RC-Network Wiki
Kolbenmotormessdaten Mvvs 160 IFS von A.Müller
Kraftstoff
Kraftstoffname: Super Bleifrei
Ölanteil: 2,5 %
Ölhersteller: Mobile
Kerze
Schalldämpfer
Dämpferhersteller: MVVS
Dämpfertyp: Resonanzrohr
Krümmerhersteller: Eigenbau aus Krumscheid / MVVS
PROP & Drehzahl
Prophersteller: METTS
Material: Holz
Durchmesser: 18 Zoll
Steigung: 10 Zoll
Drehzahl: 7500-7600 U/min
Flugmodell
Flugmodellname: Extra 260
Gewicht: 6100 g

Motor: Mvvs 160 IFS

Messung: A.Müller